ברוכים הבאים לתקנון האתר מיביום ®MiBiome המופעל ע"י חברת קלירסקין בע"מ (להלן "החברה")

אנא קראו את התקנון לפני כל רכישה שכן עשויים לחול בו שינויים מעת לעת.

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון: 058-555-4181

מעודכן לתאריך 22 ליולי, 2022

מבוא
 • תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים.
 • חנות ®MiBiome שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי חברת קלירסקין בע”מ בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר ®MiBiome לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 • חברת קלירסקין בע”מ רשאית לשנות בכל עת את פעילות האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 • רכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצידך כי קראת את הוראות תקנון זה, הבנת אותן והסכמת להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
 • שיפוי: הינך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שתגרם לה ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 • מדיניות פרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
ההזמנות באתר
 1. ביצוע הזמנה באתר ®MiBiome אפשרי בכל שעות היממה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר ®MiBiome וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.
 3. מגוון המוצרים המוצג באתר יקבע על ידי החברה, והחברה אינה מחויבת בכל דרך שהיא לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. מגוון המוצרים המוצג באתר עשוי להשתנות מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים בכל עת.
 4. אופן הצגת המוצרים באתר נקבע ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה והתמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
 5. אנו מתנצלים מראש על אי נעימות שעלולה להיגרם כתוצאה ממחסור במלאי של מוצר מסוים. באם המוצר שהזמנת אינו נמצא במלאי, נציג שרות הלקוחות יצור קשר טלפוני בכדי להתייעץ עמך כיצד תרצה/י שההזמנה תטופל.
 6. כל המחירים הנקובים באתר כוללים מע”מ כחוק.
 7. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וללא הודעה מוקדמת. במקרה ומוצר מסוים פורסם באתר במחיר שגוי, שומרת החברה את הזכות לסרב להזמנה או לבטלה.
 8. החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שמידע שמופיע באתר הינו מדויק ומעודכן. החברה שומרת את הזכות לעדכן מידע זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם בעקבות מידע שאינו מדויק או שחסר באתר.
 9. חובה עליך לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לך בעת האספקה או תשלח לאי-מייל שנמסר בעת ההזמנה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון עליך להודיע על כך טלפונית באופן מיידי לשירות הלקוחות. החברה תטפל בבעיה כפי שדורש החוק.
 10. על ההתקשרות בינך לבין החברה ובמסירת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. החברה והנך מצהירים כי עשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל-אביב יפו בלבד.
 11. החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח החברה ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ®MiBiome ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות מצידך ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת ע”י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע”י צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע”י צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמתך באתר  ®MiBiome וכד’.
 12. הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל החברה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכד’.
 13. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 14. החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ®MiBiome ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לאתר ®MiBiome והכול בכפוף לאחריות החלה ע”פ כל דין.
 15. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 16. הקניין הרוחני באתר ®MiBiome, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 17. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 18. כל אזכור בקטלוגים שונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.
 19. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מהחברה.
אחריות הלקוח בקבלת המוצר
 1. ידוע לך שבעת קבלת המוצר, טרם פתיחתו מוטלת עליך האחריות לבדוק ולקרוא בקפידה ולוודא שכל הנתונים המוצגים על גבי תווית המוצר הינם לשביעות רצונך המלאה. הנתונים אשר מוטלת עליך החובה לבדוק לפני פתיחת האריזה הינם: תאריך פג תוקף, משקל התכולה, רשימת רכיבים ומשקלם ורכיבים אלרגנים. ידוע לך כי אין לצרוך מוצר אשר קיימת רגישות לאחד הרכיבים המופיעים באזהרת האלרגנים וכי במידה ואעשה זאת, יהיה זה באחריותך הבלעדית.
 2. במקרה של חוסר שביעות רצון מכל סיבה שהיא יש ליידע את שירות הלקוחות לפני פתיחת המוצר.
מידע ותוכן האתר
 1. מידע הנמצא באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ, טיפול, אבחון המלצה ו/או השגחה רפואית של רופא או מטפל כלשהו. אין להשתמש או להסתמך על התוכן המוצג באתר למטרות אבחון או טיפול של בעיות בריאות או מחלות. אם יש מידע או חשש לבעיה רפואית כלשהי, חובה עליך לפנות מיד לרופא המטפל ולפעול לפי הנחיותיו ולא להסתמך בצורה כלשהי על התכנים הפרסומיים המוצגים באתר.
 2. מתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהו באתר הוא סיכון שכולו באחריותך. אין במידע באתר זה תחליף להיוועצות עם רופא או מטפל בטרם רכישת מוצר או אבחון בעיה כלשהי, או במידע בנושא תכשיר כלשהו. התוכן באתר מוצג למטרות חינוכיות בלבד ואינו מספק שירותי יעוץ רפואי. במידה ויש צורך ביעוץ באחראיותך לפנות לאיש מקצוע.
פרסומות, דיוור ומועדון מיביום
 1. לצורך שיפור המעורבות באתר ®MiBiome הפרטים בעת ההזמנה באתר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמם החברה, בכפוף למדיניות הפרטיות באמצעות הודעה אלקטרונית (אימייל), הודעת SMS או וואטסאפ. במידה והינך מסרב לקבל את דבר פרסומת ניתן להודיע על כך בכל עת באחת מהדרכים הבאות: (א) הודעה באמצעות טופס הצור קשר באתר  עם המילה “הסר” בנושא ההודעה  (ב) שליחת מייל עם המילה “הסר” למייל שכתובתו info@MiBiome.co.il  (ג) ניתן להשיב למייל אישור ההזמנה אותו קיבלת למייל/ להודעת SMS /להודעת וואטסאפ ולרשום את המילה “הסר”.
 1. מועדון מיביום נמצא בשלבי בהקמה, פרטים יפורסמו באתר.
 2. להצטרפות לרשימת התפוצה החודשית או לקבל דף מידע על חידושים בתחום רפואת העור ניתן לשלוח את המילה “הצטרפות” לאי-מייל שכתובתו info@MiBiome.co.il או באמצעות טופס צור קשר באתר.
שירות לקוחות
 1. אנו מעמידים לרשות לקוחותינו מוקד שירות לקוחות טלפוני שתפקידו לוודא שתקבלו את השירות הטוב ביותר. מוקד שירות הלקוחות מטפל בנושאים מגוונים ואינו מספק שירותי יעוץ רפואי. במקרה של שאלה רפואית, מומלץ לפנות לאיש מקצוע מוסמך. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 058-555-4181 , באמצעות אי-מייל שכתובתו info@MiBiome.co.il , דרך עמוד הפייסבוק facebook.com/MiBiome  או באמצעות טופס צור קשר באתר.
 2. שירות לקוחות טלפוני פועל בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00. 
 3. ניתן לשלוח הודעת ווטסאפ 24/7, כל פניה תענה תוך 2 ימי עסקים לכל היותר.
ביטול עסקה
 1. כל הזמנה שטרם נשלחה ניתן לשנות ו/או לבטל. נדרש להודיע על ביטול לשירות הלקוחות בהקדם האפשרי. במקרה זה יינתן החזר בניכוי עמלה בגובה 1.4% על עסקה בכרטיס האשראי, והחזר בניכוי עמלה בגובה עד 5% על עסקה ב PAYPAL או 100 ש”ח, הנמוך מבניהם. לא תגבה עמלה אם התשלום בוצע באמצעי תשלום אשר אינם גובים עמלות (כגון אפליקציות לתשלום והעברה בנקאית).
 2. הזמנה שנשלחה אך לא נמסרה – לא ניתן לשנות, אך ניתן לבטל. דמי הביטול הם 5% משווי ההזמנה ובנוסף 40 שקלים דמי משלוח, בכל מקרה עד תקרת 100 שקלים בסה”כ.
 3. הזמנה שנשלחה ונמסרה – לא ניתן לשנות ו/או לבטל. מוצרים הנמכרים באתר ®MiBiome אינם ניתנים להחזרה בהתאם לחוק להגנת הצרכן  ברגע שנמסרו ללקוח, ולכן לא ניתן לבטל את ההזמנה ברגע שנמסרה ללקוח. בכל מקרה של ספק לפני ביצוע ההזמנה, מומלץ לפנות לשירות הלקוחות או לנקודות המכירה לקבלת הסבר על המוצרים.
 4. לפי האמור לעיל, לא יינתן החזר ברכישה בבתי מרקחת ובחנויות טבע ברחבי הארץ ובכלל האפשרויות האחרות הקיימות בשוק.
 5. מדיניות ביטול עסקה מתאריך 1.09.2019 מבוטלת לאלתר מתאריך עדכון תקנון זה.
מדיניות משלוחים
 1. זמן הגעה משוער ברב חלקי הארץ הינו עד 4 ימי עסקים. בישובים, מושבים, קיבוצים ואיזורים מרוחקים ממרכז הארץ, זמן הגעה משוער הינו עד 8 ימי עסקים.
 2. מוצרים מגיעים עם שליח עד הבית/עד מקום העבודה, על פי הפרטים למשלוח בהזמנה, בין השעות 8:00 עד 18:00. אם ישנן הערות או מגבלות לשליח – נדרש לציין זאת בהערות להזמנה באתר.
 3. שליח מתקשר לטלפון נייד המופיעה בהזמנה, על מנת לתאם את הגעתו מול הלקוח.
 4. לכל שאלה בקשר להזמנה או מעקב אחרי משלוח ניתן לפנות לשירות לקוחות בטלפון/ווטסאפ 058-5554181 , באמצעות אי-מייל שכתובתו info@MiBiome.co.il או באמצעות טופס צור קשר באתר.
 5. לקוח שמסר פרטי משלוח שגויים ועקב כך נדרשה החברה לשלם עבור משלוח נוסף, יצטרך הלקוח לשאת בעלות המשלוח הנוסף כמקובל בחברה – 40 ₪ למשלוח. ללא הסדרת התשלום עבור משלוח נוסף תוך 4 ימי עסקים מרגע פניה ללקוח ע”י נציג החברה – ההזמנה תבוטל והכסף יוחזר ללקוח בניכוי עלות המשלוח 40 ₪ ובנכוי עמלות סליקה כפי שמפורט במדיניות ביטול עסקה בסעיף 2 “הזמנה שנשלחה אך לא נמסרה”.
מדיניות תשלומים ושמירת מידע
 1. החברה מתחייבת לשמור בסודיות את הפרטים האישיים שנמסרים לידה וכן את הרכישות שביצע הלקוח, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות.
 2. הנהלת האתר מתחייבת שכל הפרטים שמסרת בתהליך רכישת המוצר (למעט פרטים למשלוח) לא יועברו לגורמים חיצוניים כלשהם.
 3. במהלך הליך הרכישה באתר תתבקשו לרשום בעמוד מאובטח את פרטי כרטיס האשראי או למסור אותם טלפונית. פרטים אלו לא יישמרו באתר.
 4. אופן התשלום באתר בעת ביצוע ההזמנה:
  • בכרטיסי אשראי הבאים: ישראכרט, ויזה, מסטרקארד ואמריקן אקספרס. ניתן לשלם ב2 תשלומים בקניה מעל 350 ₪ בכרטיס אשראי.
  • ניתן לבצע תשלום באמצעות אפליקציות מאובטחות כגון בביט או פאיבוקס (BIT, Paybox). את התשלום בציון מס’ ההזמנה ניתן לשלוח לטלפון של שירות לקוחות 058-5554181.
  • ניתן לשלם בהעברה בנקאית בתיאום מראש עם שירות לקוחות. את התשלום בציון מס’ ההזמנה יש להעביר לחשבון של חברת קלירסקין בע”מ: בנק 12 הפועלים, סניף: 722, חשבון: 579446 
 5. לא ניתן לשלם במזומן לשליח. 
 6. לא ניתן לשלם בPAYPAL.
אנו מאחלים לך קניה מהנה והרגשה טובה בעקבות השימוש במוצרים שלנו!

האתר מופעל על ידי קלירסקין בע”מ ח.פ 515772127  מרחוב חן 28, כרמיאל.

בכפוף לתקנון החברה