מדיניות פרטיות

אנא קראו את מדיניות הפרטיות לפני כל רכישה שכן עשויים לחול בה שינויים מעת לעת.
אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות שהינה חלק בלי נפרד מתנאי השימוש המפורטים בתקנון.
בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון: 058-555-4181
עודכן לאחרונה: 26 ליולי, 2020

 

כללי
מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. אתר  ® MiBiome המופעל על ידי קלירסקין בע”מ ,להלן: “החברה”.

איסוף וקבלת מידע על ידי אתר החברה

 1. השירותים הניתנים באתר החברה טעונים הזנה של פרטים מזהים הכרחיים. מדובר בפרטים שהנך מזין באופן מודע ובהסכמה, כדוגמת שם, דרכי התקשרות מתאימות כגון מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום ועוד.
 2. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: “מידע אישי”) אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת מוצרים באמצעות האתר, ביצוע משלוח לכתובת המצויינת בהזמנה והפקת חשבוניות על פי חוק.
 3. המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: “המידע”), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
 4. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981.
 5. החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות, רשתות חברתיות וכו’, ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברהו/או תפרסם באתר.
 6. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

 

השימוש שייעשה בנתונים ובמידע שנאסף יהיה כמפורט להלן:

 1. ליצירת קשר איתך בהתאם למטרת ההרשמה שלך באתר.
 2. החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני או במסרונים, מידע בדבר שירותים וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר מטעם החברה. תוכל להודיע לחברה על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית בכל עת. עם זאת, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 3. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר החברה.
 4. סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.

 

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. אם החברה תחויב על פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.
 2. במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר החברה, או במצב בו תפעל באתר החברה או בקשר לפעילות אתר החברה בניגוד לדין.
 3. בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברה.
 4. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.
 5. אתר החברה צפוי לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים של רשתות חברתיות באתר החברה, או גם באתרים אחרים (כגון אתר הרשת החברתית Facebook). ייתכן והשימוש ביישומים על ידיך יגרום לאיסוף מידע אודותיך על ידי רשתות חברתיות אלו. מובהר בזה, כי בעצם השימוש באפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך, הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך וכי לא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בעניין זה. המידע הנאסף על ידי הרשתות החברתיות מטופל על ידיהן וברשותן, ואינו נתון לאחריות החברה על פי מדיניות פרטיות זו.

 

עוגיות (Cookies)

 1. באתר החברה נעשה שימוש ב”עוגיות” (cookies) ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים, לצרכי שיווק מתמשך וכן לצרכי אבטחת מידע.
 2. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשב האתר הרלוונטי. חלק מהעוגיות (session (cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. העוגיות מייתרות גם את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים או בדפים שונים באתר החברה המחייבים רישום
 3. עומדת בפניך האפשרות להימנע מיצירת עוגיות במחשב שלך ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המחשב.

 

אבטחת מידע

 1. החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת – החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנהSSL  , נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.
 2. למרות שהחברה דואגת כי האתר ומאגרי המידע יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע, ובעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה ואתריו, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור.
 3. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

 

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה.